Chiếu xạ thủy sản
0902.749.996
Chiếu xạ trái cây
0989.517.030
Thuê kho lạnh
0902.785.862